If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ប្រសិនបើអ្នកនៅពីក្រោយគេហទំព័រសូមប្រាកដថាដែន*.kastatic.org និង *.kasandbox.org គឺត្រូវបានចាក់សោរ។

មាតិកាសំខាន់

ផលប៉ះពាល់

ការកើនឡើងនៃការស្រាវជ្រាវបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ដែលការរៀនសូត្រដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Khan Academyកំពុងឆ្ពោះទៅរកលទ្ធផលល្អនៃការសិស្សា។

លទ្ធផលនៃការសិក្សារីកចម្រើនលើសពីធម្មតា។

LBUSD

សិស្សអនុវត្តបានល្អជាងការរំពឹងទុកនៅលើគោលដៅដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងស្រុក។

ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយសាលា Long Beach Unified School District នៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា សិស្សគណិតវិទ្យាមធ្យមសិក្សាចំនួន 5,348 នាក់បានប្រើប្រាស់ Khan Academy បញ្ចូលទៅក្នុងការសិក្សា 1 ថ្នាក់ក្នុងមួសសប្ដាហ៍។​​ សិស្សដែលបានប្រើប្រាស់ Khan ទទួលបាន 22 ពិន្ទុបន្ថែម (.20 ES) នៅលើពិន្ទុមាត្រដ្ឋាន the Smarter Balanced Mathematics Assessment ។ នេះចង្អុលបង្ហាញស្ទើតែ 2 ដងនៃគោលដៅបើធៀបជាមួយ សិស្សដែឹលមិនបានប្រើប្រាស់ Khan Academy ។

សិក្សាពេញលេញ
FSG

សិស្សដែលបំពេញ 60% ឬលើសនេះនៃកំរិតគណិតវិទ្យារបស់ពួកគេនៅលើ Khan Academy មានបទពិសោធន៍ 1.8 ដងនៃការរីកចម្រើនដែលរំពឹងទុកនៅលើសមាមាត្រគណិតវិទ្យានៃ NWEA MAP Growth Assessment, តេស្តដែលប្រើប្រាស់ពេញលេញ ។

FSG conducted a study of a statewide pilot of Khan Academy in Idaho with 173 teachers and 10,500 students during the 2013-14 school year.

សិក្សាពេញលេញ
SRI International

Use of Khan Academy was positively associated with better than predicted test scores, lower math anxiety, and higher confidence in one’s ability to do math.

SRI International conducted a two-year study with 20 public, private, and charter schools; 70 teachers; and 2000 students during the 2012-13 school year.

សិក្សាពេញលេញ

“ខ្ញុំស្រឡាញ់ Khan Academy ដែលបង្ហាញអ្នកពីកំហុសរបស់អ្នក ។ វាពិតជាបានជួយខ្ញុំឲ្យយល់ពាក្យនៅក្នុងបរិបទ វាពិតជាមិនធ្វើឱ្យខ្ញុំខកចិត្ត។ ជាមួយពិន្ទុ PSAT/NMSQT ខ្ញុំសង្ស័យខ្លួនឯង ប៉ុន្តែគ្រូរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាញខ្ញុំដោយប្រើ Khan Academy ខ្ញុំក៏អាចធ្វើវាបាន។ ប្រសិនបើវាមិនសម្រាប់ Khan Academy ខ្ញុំនឹងមិនអាចចូលទៅកាន់ការអនុវត្តន៍ SAT ទេ។

—Tatiana, a senior at Oak Ridge High School in Orlando, Florida
Cartoon of Khan website on laptop with books and apple.

សិស្សដែលត្រៀមប្រើប្រាស់ការអនុវត្តន៍ SAT ផ្លូវការណ៍សូមមើល ការប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិន្ទុ SAT របស់ពួកគេ ។

OFFICIAL SAT PRACTICE

30 ពិន្ទុកើន 1.5xបានកើនឡើងនៅក្នុងពិន្ទុ SAT

In 2017, Khan Academy and the College Board, the maker of the SAT, analyzed gains between the PSAT/NMSQT and the SAT for approximately 250,000 students. Results indicated that studying 6-8 hours with Official SAT Practice on Khan Academy is associated with an average increase of 90-points from the PSAT/NMSQT to the SAT, compared to a 60-point increase for students not using it.

សិក្សាពេញលេញ
Cartoon of a multiple choice test with a book and pen.

Khan Academy គឺជាមេធនធានសិក្សាតាមបណ្ដាញដែលត្រូវបានប្រើនិងជឿជាក់ដោយគ្រូបង្រៀននិងសិស្សសញ្ជាតិអាមេរិក ។

90%
នៃគ្រូនិងសិស្សដែលបានប្រើប្រាស់ Khan Academy រាយការណ៍ថាវាគឺជាធនធានសិក្សាដែលមានប្រសិទ្ធភាពលើសធនធានសិក្សាតាមបណ្ដាញផ្សេងៗ ។
85%
នៃសិស្សឆ្នាំទីមួយនិងទីពិរដែលបានប្រើប្រាស់ Khan Academy និយាយថាវាបានជួយពួកគេរៀបចំសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យ ។
88%
នៃគ្រូគិតថា Khan Academy ពិតជាទុកចិត្តបាន ។
Source: 2018 ConStat U.S. Online Education Customer Survey of 1,503 respondents

“For all the times I couldn’t turn to my parents for homework help, I had Khan Academy videos to help me. Khan Academy was the private tutor that my family could not afford. For all the times I wanted to learn for the sake of learning, I would pick from the hundreds of Khan Academy videos.”

— FIRST-GENERATION STANFORD UNIVERSITY STUDENT

អ្នកប្រើប្រាស់ Khan Academy កម្រិតសាកលវិទ្យាល័យមានកម្រិតពិន្ទុគណិតវិទ្យាខ្ពស់ ។

NEW ENGLAND BOARD OF HIGHER EDUCATION

Practice time and mastery on Khan Academy positively associated with increased Accuplacer algebra test scores and higher course pass rates.

The New England Board of Higher Education conducted a two-year study of Khan Academy with 1,226 students in developmental math classes at 12 community colleges in five states.

សិក្សាពេញលេញ

Results span countries.

Cartoon of globe atlas with books.
NUMERIC

An additional .19 school years in math gained through the integration of Khan Academy into mathematics instruction in El Salvador.

Researchers from the University of Bern and Swiss non-profit association Consciente teamed up to evaluate the effect of Khan Academy in a randomized control trial with about 3500 primary school students and their teachers.

សិក្សាពេញលេញ
MANUAS

Using Khan Academy produces a higher positive effect on student math performance than comparison groups. Students using Khan Academy had an average increase of 10 percentage points in math, double the points produced by a traditional program.

MANAUS, an independent research organization, conducted an evaluation of the Sergio Paiz Andrade Foundation’s (Funsepa) 2015 Khan Academy pilot program with 206 teachers and 2,356 students in Sacatepéquez, Guatemala.

សិក្សាពេញលេញ
NUMERIC

30% ទៀតកំពុងរៀនថ្នាក់ទីប្រាំដោយប្រើ Khan Academy ដែលរួមបញ្ចូលគ្នាការរៀនគណិតវិទ្យា ។

The Lemann Foundation’s Innovation in Schools Project supported teachers' implementation of Khan Academy for one hour per week in 143 public schools in Brazil during the 2015 school year.

សិក្សាពេញលេញ
NUMERIC

Khan Academy supports Sri Lankan students in mathematics. Significant score increases (.20 ES) on a standardized mathematics assessment.

Independent researchers conducted a study with 632 grade 9 students in Sri Lanka. Students used Khan Academy videos as a supplement to their classroom mathematics instruction during the 2014 school year.

សិក្សាពេញលេញ

ចង់ឲ្យ Khan Academy គាំទ្រអ្នកក្នុងការបញ្ជូនលទ្ធផលសម្រាប់សិស្សរបស់អ្នក ?

ចុះ​ឈ្មោះ