ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ទសភាគនៅក្នុងទម្រង់សរសេរនិងពន្លាត

លំហាត់

តើកន្សោមណាខ្លះដែលមានតម្លៃស្មើគ្នានឹង 18 ខ្ទង់រាយនិង 302 ខ្ទង់ភាគពាន់?
ជ្រើសរើសចម្លើយ 2 :