ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ចំនួនទសភាគនៅក្នុងទម្រង់ពន្លាត

លំហាត់

36,000.06=?
ជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ: