ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ចំនួនទសភាគជាពាក្យរាយ

សរសេរ 0.17  និង 40.03 ជាពាក្យរាយ ។  ផងដែរសសេរម្ភៃបួនខ្ទង់ភាគរយជាចំនួនទសភាគ ។

Video transcript