ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

សរសេរចំនួនទសភាគក្នុងទម្រង់ពន្លាត

រៀនសរសេរ 905.074 ក្នុងទម្រង់ប្រភាគ. បានបង្កើតដោយ Sal Khan

Video transcript