ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

Course: លេខនព្វន្ធ > Unit 5

Lesson 2: ចំនួនទសភាគនៅលើបន្ទាត់ចំនួន

សរសេរទសភាគនិងប្រភាគធំជាង 1 ដែលបានបង្ហាញនៅលើបន្ទាត់ចំនួន ។

លំហាត់

បង្ហាញចំណុចនៅលើបន្ទាត់លេខទាំងជាប្រភាគនិងចំនួនទសភាគ។
ប្រភាគ:
  • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
  • ប្រភាគ សុទ្ធ ដូចជា 1/26/10
  • ប្រភាគ មិនសុទ្ធ ដូច 10/714/8
  • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
ចំនួនទសភាគ:
  • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
  • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75