ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

Course: លេខនព្វន្ធ > Unit 5

Lesson 5: ការសរសេចំនួនទសភាគឡើងវិញជាប្រភាគ

សរសេរប្រភាគរួមទៅជាចំនួនទសភាគ

លំហាត់

ដោយមិនប្រើមាសុីនគិតលេខ​ បម្លែងប្រភាគទៅជាចំនួនទសភាគ ។
15=
  • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
  • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75