ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

Course: លេខនព្វន្ធ > Unit 5

Lesson 5: ការសរសេចំនួនទសភាគឡើងវិញជាប្រភាគ

ការសរសេរចំនួនទសភាគទៅជាប្រភាគៈ 0.15

ចំនួនទសភាគអាចត្រូវបានសរសេរជាទម្រង់ប្រភាគ។ ដើម្បីបម្លែងចំនួនទសភាគទៅជាប្រភាគដាក់ចំនួនទសភាគលើតម្លៃខ្ទង់របស់វា។ ឧទាហរណ៍ក្នុងលេខ 0.6 ប្រាំមួយស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់ភាគដប់ដូច្នេះយើងដាក់លេខ 6 លើ 10 ដើម្បីបង្កើតប្រភាគដែលស្មើនឹង 6/10 ។ បើចាំបាច់ សម្រួលប្រភាគ​។

.
បានបង្កើតដោយ Sal Khan

Video transcript