ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

Course: លេខនព្វន្ធ > Unit 5

Lesson 9: ការគុណចំនួនទសភាគ

តាងវិធីគុណចំនួនទសភាគជាមួយក្រឡាចក្រត្រង្គនិងគំរូរផ្ទៃ

លំហាត់

តួរលេខទាំងមូលតាងចំនួនគត់មួយ ។
តើសមីការលេខគុណមួយណាដែលតាងតួរលេខ?
ជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ: