ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ឧទាហរណ៌: ការបង្គត់ចំនួនទសភាគទៅខាងខ្ទង់ភាគដប់ដែលជិតជាងគេ

រៀនបង្គត់លេខ 9.564 ទៅខាងខ្ទង់ភាគដប់ដែលជិតជាងគេ. បានបង្កើតដោយ Sal Khan និង Monterey Institute for Technology and Education

Video transcript