ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ចំណោទលេខបូកនិងដកតូចជាង 100 ភាគ 2

លំហាត់

នៅក្នុងការប្រកួតបាល់បោះ ។ ចិត្រាទទួលបានពិន្ទុ 13 ពិន្ទុតិចជាងគីមវេង ។ គីមវេងទទួលបានពិន្ទុ 87 ពិន្ទុ ។
តើមានប៉ុន្មានពិន្ទុដែលគីមវេងទទួលបាន?
  • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
  • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
  • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
  • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
  • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
  • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
ពិន្ទុ ។