ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

គុណលេខ 1 ខ្ទង់ដោយគុណម្ដង 10, 100, និង 1000

លីនសាយរកឃើញគំរូពីការគុណលេខ 1 ខ្ទង់ដោយគុណម្ដង 10, 100, និង 1000 .

Video transcript