ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ការគុណលេខ 4 ខ្ទង់នឹងលេខ 1 ខ្ទង់ (មានត្រាទុក)

រៀនគុណលេខ 4 ខ្ទង់ដោយលេខ 1 ខ្ទង់  នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងយក 8085 គុណ 9. បានបង្កើតដោយ Sal Khan

Video transcript

Kanna nearly from Boone couldn't and from by one from by porn pipe supreme but supreme no cottage cakana method to it Naoko algebra the joint lot will chose to say we language Brittany combs us a lead from my point part supremacist a lead from Munnar tantrum we hire sales and yeah cool so Helen II you lost naívi richly the bonding kind of serenity mullet removin couldn't moonlit plan but doomed entirely from Boone confirms my science pram you silly tram left or a heart right cool nerve to block picnic plate from poon Conley tram smile science pram a lonely young your plate from moon couldn't Lee Trevino remove couldn't little boy but from moon couldn't drop boy you know queer and then try to Boone Brittany play from moon turning later by smudge at supreme oak moon smart chap subprime oil which night during so say like the movie Neptune up how I try to frumpy he'll only you that's right I came to trial of course on removing the flippin boon couldn't its own plate a moon console Roy move from P Heineken Chile champion o'clock tomorrow free value that's right we play trombone to play some more frumpy but little moon don't let so small its own Bob frumpy smile frumpy how can cry you mean finished what my plate from Boone couldn't lead from my apron moon currently planned by Nick creature like chunk right agent raccoon jingling root hi tarlatan boon [ __ ] labrum by smiling Chesapeake Beach New England has a sailor chats appear on the time know how he Jing will chop me from pipe one part supreme confirmed moons ma from Bremen people from Peter Ochs a pan I love you lost my damn hand come room with it dumped apricot a new but to George my young heart nur dominic and on I am John I need to beat him like a movie pitcher Jim cannon nearly frumpy flippin P couldn't [ __ ] on from porn by you Roy cows up from Muay Thai team so many and we shall born like loon rahbaniya tall but rampant by a Roy causa from movie Coonan from P the bone evening kept the bomb didn't cut her away too late from peak only from we jingling have is my size P nightly pinochle hungry how I tried to pick moon on top of un trozo Clinton late frumpy couldn't leave her boots man for men atop mop during trial cannon Evie hi Padma one time click Boone from Pekin promotes man Hawks up by Bachmann smoke shop from P [ __ ] living the two men do not Li campaigner control me hi try to promote mental map you interacted on Pillai from peak only by bow clip remove die gentle mantra nope no from peak by his mama pima promised mama - p - lee jung's a sale a frumpy newton Roy then try to lippy hi Tim what do you mean from p-kun pram smash I'm supplant Ponte you increment n P del G later at Oh Samson pram mopey smile Sam satrapy busines rampant Myra Hawk supreme one confirm P by man compete one from period chat sappy