ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ការពន្យល់ពីសំណល់

ការពន្យល់ពីសំណល់នៅក្នុងចំណោទ

ការណែនាំ

នៅក្នុង អត្ថបទចុងក្រោយ, យើងបានដឹងថា សំណល់ គឺជាអ្វីដែល នៅសល់ បន្ទាប់ពី ។ ឧទាហរណ៏នៅពេលចែក 7÷3,យើងទទួលបាន 2 ជាមួយនឹងសំណល់ 1ដែលអាចត្រូវបានសរសេរដូចនេះ :
7÷3=2 R 1
ប៉ុន្តែតើសំណល់មានអត្ថន័យយ៉ាងណានៅក្នុងពិភពពិត? ដើម្បីឆ្លើយសំនួរនេះសូមយើងគិតតាមរយៈឧទាហរណ៍មួយចំនួន។

សំណុំលំហាត់ទី 1

លំហាត់ទី 1ក
ឆាលីមានលុយ $17 ដើម្បីទិញនំបុ័ង។ នំបុ័ងមួយថ្លៃ $3។​ ឆាលីប្រើលុយទាំងអស់ដើម្បីទិញនំប័ុង
តើមួយណាដែលពណ៌នាពីសំណល់នៅក្នុងស្ថានភាពនេះ?
ជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ:

លំហាត់ទី 2: ភេនឃ្វីន

មានភេនឃ្វីន 13 ក្បាលធ្វើដំណើរកំសាន្តលើផ្ទាំងទឹកកក។ ភេនឃ្វីនបានចែកជា 6 ក្រុមស្នើគ្នា
តើមានភេនឃ្វីនប៉ុន្មានក្បាលក្នុងមួយក្រុម?
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12 pi2/3 pi
ភេនឃ្វីន

តើមានភេនឃ្វីនប៉ុន្មានដែល ដែលនៅសល់ ដោយគ្មានក្រុម?
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12 pi2/3 pi
ភេនឃ្វីន

បំពេញចន្លោះ
13÷6=
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12 pi2/3 pi
R
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12 pi2/3 pi

លំហាត់ទី 3: ដំណាប់ផ្លែបោម

ជេមមានផ្លែបោម 41 ផ្លែដើម្បីបង្កើតដំណាប់។ មួយដំណាប់ត្រូវការផ្លែបោម 7 ផ្លែ
តើមានដំណាប់ប៉ុន្មានដែលយើងអាចបង្កើត?
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12 pi2/3 pi
ដំណាប់

តើជេមនៅសល់ផ្លែបោមប៉ុន្មានផ្លែ? (តើមានផ្លែបោមប៉ុន្មាននៅសល់?)
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12 pi2/3 pi
ផ្លែ

បំពេញចន្លោះ
41÷7=
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12 pi2/3 pi
R
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12 pi2/3 pi

លំហាត់ទី 4: ហតដក

សីណាបានធ្វើហតដក 29 ។ មនុស្ស 9 នាក់ញុាំហតដកម្នាក់ 3
តើមានហតដកប៉ុន្មានដែលនៅសល់? (តើមានប៉ុន្មាន នៅសល់?)
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12 pi2/3 pi
ហតដក

បំពេញចន្លោះ
29÷9=
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12 pi2/3 pi
R
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12 pi2/3 pi