ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

តម្លៃដាច់ខាតជាចម្ងាយរវាងលេខ

នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនិងគិតពីអត្ថន័យរបស់ |a-b| ហើយយើងបញ្ញាកថា |a-b| = |b-a| ដោយមើលឧទាហរណ៏.

Video transcript