ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ភាពផ្ទុយនៃលេខ

រៀនពីអ្វីដែលវាមានន័យសម្រាប់លេខមួយផ្ទុយពីលេខផ្សេងទៀត
ភាពផ្តុយនៃលេខមួយគឺជាលេខដែលស្ថិតនៅផ្នែកផ្សេងនៃ 0 នៅលើបន្ទាត់ចំនួននិងចម្ងាយស្មើគ្នាពី 0.
ទាំងនេះជាឧទាហរណ៌មួយចំនួន :
4 គឺផ្ទុយពី 4.
3 គឺផ្ទុយពី 3.

ចូរអនុវត្ត!

លំហាត់ទី 1ក
ផ្លាស់ទីចំណុចទៅខាងផ្ទុយពី 2.

លំហាត់ពិបាក

ប្រើប្រាស់បន្ទាត់ចំនួនសម្រាប់សំនួរខាងក្រោម
លំហាត់ទី 2ក
តើមួយណាដែលផ្ទុយពី A?
ជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ: