ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ចំណោទលេខបូកនិងដកប្រភាគ

លំហាត់

អមរ៉ាគឺកំពុងកាត់តែមរបស់គាត់ ។ គាត់បានបង្កើតតារាងប្រភាគនៃតែមដែលបានមកពីប្រទេសផ្សេងគ្នា ។
712 នៃតែមរបស់អមរ៉ាបានមកពីប្រទេសអេស្បាញ និង​ មូ៉ស្គូ ។
ប្រទេសប្រភាគនៃតែម
បារាំង13
អេស្បាញ?
ម៉ូស្គូ16
ជប៉ុន112
តើប្រភាគនៃតែមរបស់អមរ៉ាដែលបានមកពីប្រទេសអេស្បាញស្មើប៉ុន្មាន?
  • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
  • ប្រភាគ សុទ្ធ ដូចជា 1/26/10
  • ប្រភាគ មិនសុទ្ធ ដូច 10/714/8
  • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
នៃតែមរបស់អមរ៉ា