ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ដកចំនួនចម្រុះមានត្រាទូក(ភាគបែងខុសគ្នា)

ដកលេខ 17 4/9 - 12 2/3 ។

Video transcript