ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ការដកចំនួនចម្រុះដែលមានភាគបែងដូចគ្នា

ចូរគិតពីចំនួនចម្រុះជាលេខ AND ជាប្រភាគមួយ។ អ្នកអាចដកលេខ .... អ្នកអាចដកប្រភាគដែលមានភាគបែងដូចគ្នា។ ដូច្នេះអ្នកអាចបូកចំនួនចម្រុះ! មើល។ បានបង្កើតដោយ Sal Khan

Video transcript