ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ការបំបែកចំនួនចម្រុះ

វិសាលប្រើប្រភាកគំរូដើម្បីបំបែក 2 1/4. បានបង្កើតដោយ Sal Khan

Video transcript