ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ទំនាក់ទំនងបន្ទាត់ចំនួននឹងរបារប្រភាគ

លំហាត់

តើប្រភាគដែលស្ថិតនៅត្រង់ចំណុច A នៅលើបន្ទាត់ចំនួនតាងឲ្យប៉ុន្មាន?
A=
  • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
  • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
  • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4