ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ចំណោទគុណប្រភាគ: muffins

វិសាលដោះស្រាយចំណោទមួយដោយការគុណប្រភាគ 2 ។ បានបង្កើតដោយ Sal Khan និង Monterey Institute for Technology and Education

Video transcript