ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

រំលឹកពីការគុណប្រភាគ

រំលឹកពីមូលដ្ឋាននៃការគុណប្រភាគនិងសាកល្បងដោះស្រាយលំហាត់អនុវត្តន៏មួយចំនួន

ការគុណប្រភាគ

ដើម្បីគុណប្រភាគ, យើងគុណភាគយកហើយបន្ទាប់មកគុណភាគបែង
ឧទាហរណ៏ទិ 1: ប្រភាគ
=56×57
=5×56×7
=2542
ឧទាហរណ៏ 2: ចំនួនចម្រុះ
មុនពេលគុណ , យើងត្រូវការសរសរចំនួនចម្រុះជាប្រភាគចម្រុះ
223×135
= 83×85
=8×83×5
=6415
យើងក៏អាចសរសេរវាជា 4415 .
ចង់សិក្សាបន្ថែមការគុណប្រភាគ? ពិនិត្យមើល វីដេអូនេះ.

Cross-reducing

Cross-reducing is a way to simplify before we multiply. This can save us from dealing with large numbers in our product.
ឧទាហរណ៏
=310×16
=3×110×6
=31× 110×62
=120
Prefer a visual understanding of fraction multiplication? Check out one of these videos:
Multiplying 2 fractions: fraction model
Multiplying 2 fractions: number line

អនុវត្តន៏

លំហាត់ 1
58×78
  • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
  • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
  • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
  • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
  • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
  • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
  • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12 pi2/3 pi

ចង់សាកល្បងលំហាត់ច្រើនទៀតដូចនេះ? ពិនិត្យមើលលំហាត់ទាំងនេះ :
គុណប្រភាគ
ការគុណចំនួនចម្រុះ