ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ការគុណប្រភាគ 2 : គំរូប្រភាគ

វិសាលប្រើប្រភាគគំរូដើម្បីគុណប្រភាគ. បានបង្កើតដោយ Sal Khan

Video transcript