ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ប្រៀបធៀបប្រភាគដោយប្រើសញ្ញា > និង <

ផាត់ពណ៌បង្ហាញលើរូបដើម្បីប្រៀបធៀបប្រភាគ ។ បានបង្កើតដោយ Sal Khan

Video transcript