ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ឧទាហរណ៍ៈ ការដកលេខ 3 ខ្ទង់ (ត្រាទុកពីរដង)

ខ្ចីដើម្បីដកលេខ 913-286 ។ បានបង្កើតដោយ Sal Khan

Video transcript