ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ការបូកលេខ 2ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុក ភាគ 2

វិសាលបូក 23 + 45 ដោយគិតអំពីតម្លៃតាមខ្ទង់.

Video transcript