ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

រាប់រំលងម្ដង មួយរយ

លំហាត់

នៅពេលរាប់ម្ដង 100 ចាប់ពី 100 ដល់ 1000 តើលេខណាខ្លះដែលយើងនឹងនិយាយ?
ជ្រើសរើសចម្លើយទាំងអស់ដែលត្រឹមត្រូវ:
មាតិកាដែលពាក់ព័ន្ធ