ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ចំណោទដែលប្រើពាក្យ "ច្រើន" និង "មួយចំនួន" 1

លំហាត់

កណ្ដុរមួយក្បាលរត់បាន 5 ម៉ែត្រ ។
កំប្រុកមួយក្បាលរត់បាន 7 ម៉ែត្រឆ្ងាយជាងកណ្ដុរ ។
តើកំប្រុករត់បានចម្ងាយប៉ុន្មានម៉ែត្រ?
  • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
  • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
  • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
  • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
  • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
  • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
ម៉ែត្រ