ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ការបូករហូតដល់ 10

វិសាលរកឃើញចំនួនផ្លែចេកដែលយើងត្រូវការដើម្បីបូកផ្លែចេក 3 ឲ្យទទួលបានផ្លែចេក 10 ។ បានបង្កើតដោយ Sal Khan

Video transcript