ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

Unit 2: ការណែនាំពីវិធិបូកនិងដក

1,100 possible mastery points

អំពីមេរៀននេះ

រៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបូកនិងដក ។

អនុវត្តន៍

អនុវត្តន៍

អនុវត្តន៍

អនុវត្តន៍

អនុវត្តន៍

បន្តបន្ទាប់សម្រាប់អ្នក:

តេស្តលើមេរៀន