ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

រំលឹកឡើងវិញពីបហុកោណ

រំលឹកពីពហុកោណ និង ឈ្មោះពហុកោណដែលមានជ្រុងលើពី 8 ។   បន្ទាប់មកសាកល្បងលំហាត់អនុវត្តន៍មួយចំនួន ។

តើអ្វីជាពហុកោណ?

ពហុកោណគឺជាប្រអប់បិទជិតដែលមានជ្រុងយ៉ាងតិច 3

សំណុំលំហាត់ទី 1

លំហាត់ទី 1ក
តើរូបខាងក្រោមជាពហុកោណឬ?
ជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ:

ចង់សិក្សាបន្ថែមពីការមើលរូប? ពិនិត្យមើល វីដេអូនេះ.

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណពហុកោណ

ពហុកោណត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះដោយផ្អែកលើចំនួនជ្រុងរបស់វា
ចំនួនជ្រុងឈ្មោះ
3ត្រីកោណ
4ចតុកោណ
5បញ្ចកោណ
6ឆកោណ
7សប្តកោណ
8អដ្ធកោណ

សំណុំលំហាត់ទី 2

លំហាត់ទី 2ក
តើរូបណាខ្លះជាចតុកោណ?
ជ្រើសរើសចម្លើយទាំងអស់ដែលត្រឹមត្រូវ:

ចង់សាកល្បងដោះស្រាយលំហាត់ច្រើនទៀតដូចនេះ? ពិនិត្យមើលលំហាត់នេះ

ចង់ចូលរួមការសន្ទនា?

តើ​អ្នក​ចេះភាសាអង់គ្លេស​ទេ? ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើគេហទំព័រភាសាអង់គ្លេសរបស់ Khan Academy។