ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ប៉ាន់ស្មានប្រវែង

លំហាត់

បន្ទាត់នេះគឺប្រវែង 1 ម៉ែត្រ:
តើរបងមានប្រវែងប្រហែលប៉ុន្មាន?
ជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ: