ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ដោះស្រាយលំហាត់ជាមួយបន្ទាត់ដៅចំណុច

លំហាត់

ប្រវែងខ្សែរលោតអន្ទាក់ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម ។
តើមានខ្សែរលោតអន្ទាក់ប៉ុន្មានប្រវែង 7 ម៉ែត្រ?
  • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
  • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
  • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
  • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
  • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
  • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
ខ្សែរ