ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

អានបន្ទាត់ដៅចំណុច

បន្ទាត់ដៅចំណុចគឺជាក្រាបមួយដែលបង្ហាញទិន្នន័យដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួនមួយ ។ ដើម្បីបង្កើតបន្ទាត់ដៅចំណុច ដំបូងបង្កើតបន្ទាត់ចំនួនដែលរួមបញ្ចូលតម្លៃទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំទិន្នន័យ។ បន្ទាប់មកដាក់អក្សរ X (ឬសញ្ញាចុច) ខាងលើតម្លៃទិន្នន័យនីមួយៗលើបន្ទាត់ចំនួន។ ប្រសិនបើតម្លៃកើតឡើងច្រើនជាងមួយដងក្នុងសំណុំទិន្នន័យដាក់អក្សរ X លើលេខនោះរាល់ពេលដែលវាកើតឡើង។

Video transcript