ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ប្រាប់ម៉ោងឬកន្លះម៉ោង ។

លំហាត់

តើនាឡិកាមួយណាដែលបង្ហាញម៉ោង 9:30 នាទី?
ជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ: