ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

រលឹកពីសញ្ញាប្រៀបធៀប

ពិនិត្យមើលនិមិត្តសញ្ញាធំជាង តូចជាង និងស្មើ​ហើយអនុវត្តលំហាត់មួយចំនួន។

ការប្រៀបធៀបចំនួន

នៅពេលដែលយើងប្រៀបធៀបចំនួនយើងអាចប្រើនិមិត្តសញ្ញាដើម្បីបង្ហាញប្រសិនបើលេខទីមួយគឺ ធំជាង តូចជាងស្មើ លេខទីពីរ

ធំជាង

និមិត្តសញ្ញាសម្រាប់លេខ ធំជាង គឺ >
19 គឺ ធំជាង 4។ ដូច្នេះយើងអាចប្រើនិមិត្តសញ្ញា > និងសរសេរ 19>4

តូចជាង

និមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ គឺ <
23 គឺ តូចជាង 80 ។ ដូច្នេះយើងអាចប្រើនិមិត្តសញ្ញា < និងសរសេរ 23<80
វិធីមួយដើម្បីចងចាំនិមិត្តសញ្ញាគឺថាផ្នែកបើកចំហធំនៃនិមិត្តសញ្ញាត្រូវតែតែងបែរមុខទៅខាងលេខធំជាង។

ស្មើនឹង

និមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ ស្មើ គឺ =
35 គឺ ស្មើ 35 ។ ដូច្នេះយើងអាចប្រើនិមិត្តសញ្ញា = និងសរសេរ 35=35
ចង់រៀនបន្ថែមពីសញ្ញាប្រៀបធៀប? ពិនិត្យមើល វីដេអូនេះ

អនុវត្តន៏

លំហាត់ 1
បំពេញចន្លោះ
48 __ 43
ជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ:

ចង់រៀនបន្ថែមពីសញ្ញាប្រៀបធៀប? ពិនិត្យមើល លំហាត់នេះ