ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

Course: លេខនព្វន្ធ > Unit 5

Lesson 5: ការសរសេចំនួនទសភាគឡើងវិញជាប្រភាគ

សរសេរចំនួនទសភាគទៅជាប្រភាគៈ 0.36

បម្លែង 0.36 ទៅជាប្រភាគ ។ បានបង្កើតដោយ Sal Khan

Video transcript