ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

បូកនៅលើបន្ទាត់ចំនួន

លំហាត់

តើបន្ទាត់ចំនួនមួយណាដែលបង្ហាញ 361+544?
ជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ: