ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

គណិតវិទ្យា

លេខនព្វន្ធ

រៀនពីសារៈប្រយោជន៍នៃលេខនព្វន្ត—គ្រប់ជំនាញលេខនព្វន្តទាំងអស់ អ្នកនឹងត្រូវការសម្រាប់គណិតវិទ្យា និងលើសពីនេះ ។