ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

លេខនព្វន្ធ

15,700 possible mastery points
ស្ទាត់ជំនាញ
ស្ទាត់ជំនាញ
៣៤០
បានប៉ុនប៉ង
មិន​បាន​ចាប់​ផ្តើ​ម
កម្រងសំណួរ
តេស្តលើមេរៀន
ការប្រកួតប្រជែងវគ្គសិក្សាវាស់ស្ទង់ចំណេះដឹងរបស់អ្នកពីជំនាញក្នុងវគ្គសិក្សានេះ។ចាប់ផ្ដើមវគ្គសិក្សាដែលពិបាក