ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

គុណលេខ 3 ខ្ទង់នឹងលេខ 1 ខ្ទង់

រៀនគុណលេខ 3 ខ្ទង់នឹងលខ 1 ខ្ទង់គ្មានត្រាទុក ។  នៅក្នុងវិដែអូនេះ យើងនឹងគុណលេខ 4x201 ។ បានបង្កើតដោយ Sal Khan

Video transcript

Joe couldn't late morning late Piero in my camp Italian icon legend fini handsome man Joe Connelly morning Leroy muy grande esta mujer Laban Tippin now [Music] 'glitch name moonkin empioyed muy don't need no the young man colonel with the old moon humans are so late that tom antion cleaner tangler don't achieve it him welcome to my OTD trans I'm not lost like an indie film toss us a little more working humans and say like Zbornak and crap and I can slam Duchamp amor en la Pira muy don't naked man paranoid couldn't born no young man can be hyper young con le moco don't even let big dong Jung get any attempt I'm not can't look near the bone young component muy but not one condom or using haiku beasts man and born lunians assailing warner can cram tom de when top more young connelly warningly nanak don't laugh don't gain any you merely so knocked on top neatly Vulcan and soul Kunis desmos only one cornerstone to Smithsonian source le sonic Ram don't love Howie Shankara young merely born con Infiniti knee high don't nearly Vulcan like priests Mahaprabhu hyeon's or sell a plant buying a teeny root how young man time like you planned by Roy born ll had a bikini time trial John sham tap a young Connelly born in late more to you notice my born young man like Warner teeny true young only born and so on to tan so knocked on top don't Nick a bandsaw Nutini Hye Jung ko newly born and Pete and Pat o bhisma P Roy Roy Bean Achtung Roy donate Lee Wan kenobe Rose my Ramba Roy de Janeiro ah'm but cutroso say are true TomTom unit yet have on contemporary Japan had no tienen Vulcan and Pedro that's my name brand by Roy both born connoisseur knocks on table smiling so knocked on top but I won't gonna Motel born don't neatly pump by Royal Box all but bones monogram by Road born