ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

រំលឹកពីការគុណលេខអវិជ្ជមាន

រំលឹកពីមូលដ្ឋាននៃការគុណលេខអវិជ្ជមាននិងសាកល្បាងដោះស្រាយលំហាត់អនុវត្តន៍មួយចំនួន។

សរុបរួម

កន្សោមលទ្ធផលឧទាហរណ៏
វិជ្ជមាន × វិជ្ជមានវិជ្ជមាន2×3=6
អវិជ្ជមាន × អវិជ្ជមានវិជ្ជមាន2×(3)=6
អវិជ្ជមាន × វិជ្ជមានអវិជ្ជមាន2×3=6
វិជ្ជមាន × អវិជ្ជមានអវិជ្ជមាន2×(3)=6
ចង់សិក្សាបន្ថែមពីការគុណលេខអវិជ្ជមាន? ពិនិត្យមើល វីដេអូនេះ.
ចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាការគុណលេខអវិជ្ជមានពីរស្មើលេខវិជ្ចមានមួយ? ពិនិត្យមើល វីដេអូនេះ.

អនុវត្តន៏

លំហាត់ 1
គុណ
4×6=
  • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
  • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
  • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
  • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
  • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
  • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
  • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12 pi2/3 pi

ចង់ដើស្រាយលំហាត់គុណលេខអវិជ្ជមានជាច្រើនទៀត? ពិនិត្យមើលលំហាត់នេះ.