ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

ស្វែងយល់ពីភាគយកនិងភាគបែង

លំហាត់

តើភាគបែងនៃប្រភាគ 23 មានន័យដូចម្ដេច?
ជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ:
មាតិកាដែលពាក់ព័ន្ធ