ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

បង្កើតបន្ទាត់ដៅចំណុច

លំហាត់

រ៉ាឌីគឺកំពុងលក់សៀវភៅ ។ គាត់នឹងបង្កើតការដៅចំណុចលើគ្រោងបន្ទាត់តាងទិន្នន័យរបស់គាត់ ។
ថ្ងៃសៀវភៅដែលបានលក់
ថ្ងៃចន្ទ17
ថ្ងៃអង្គារ15
ថ្ងៃពុធ17
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍14
ថ្ងៃសុក្រ17
តើមានចំណុចដៅចំនួនប៉ុន្មានដែលតាងតាមថ្ងៃដែលសៀវភៅ 17 ក្បាលត្រូវបានលក់?
  • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
  • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
  • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
  • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
  • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
  • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4
ចំណុចដៅ