ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

រលឹកអំពីភាពផ្ទុយនៃលេខ

ពិនិត្យឡើងវិញនូវភាពផ្ទុយគ្នានៃលេខនិងព្យាយាមដោះស្រាយលំាហាត់អនុវត្តមួយចំនួន។

តើអ្វីជាភាពផ្ទុយនៃលេខ?

ភាពផ្ទុយនៃលេខមួយគឺជាលេខដែលស្ថិតនៅផ្នែកផ្សេងនៃ 0 នៅលើបន្ទាត់ចំនួនហើយមានចម្ងាយដូចគ្នាពី 0.
ឧទាហរណ៏:
5 គឺផ្ទុយពី 5.

វិធីដើម្បីសរសេរភាពផ្ទុយនៃលេខ

យើងអាចសរសេរភាពផ្ទុយនៃលេខដោយប្រើសញ្ញាអវិជ្ជមាន
ឧទាហរណ៏:
ភាពផ្ទុយនៃ 2.2 អាចត្រូវបានសរសេរទៅជា (2.2).
ចង់សិក្សាបន្ថែមពីលេខផ្ទុយ? ពនិត្យមើល វីដេអូនេះ.

អនុវត្តន៏

លំហាត់ 1
តើលេខអ្វីដែលផ្ទុយពី 524?
  • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
  • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
  • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0.75
  • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3/5
  • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7/4
  • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1 3/4

ចង់សាកល្បងលំហាត់ច្រើនទៀតដូចនេះ? ពិនិត្យមើលលំហាត់ទាំងនេះ : លេខផ្ទុយ
លេខផ្ទុយដែលពិបាក