ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

Course: លេខនព្វន្ធ > Unit 5

Lesson 9: ការគុណចំនួនទសភាគ

ការគុណចំនួនទសភាគ : តម្លៃតាមខ្ទង់

វិសាលប្រើប្រាស់ការយល់ដឹងពីតម្លៃតាមខ្ទង់ដើម្បីគុណ 2.91 x 3.2 ។ បានបង្កើតដោយ Sal Khan

Video transcript