ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

Unit 5: ទសភាគ

4,300 possible mastery points
ស្ទាត់ជំនាញ
ស្ទាត់ជំនាញ
៣៤០
បានប៉ុនប៉ង
មិន​បាន​ចាប់​ផ្តើ​ម
កម្រងសំណួរ
តេស្តលើមេរៀន

អំពីមេរៀននេះ

នៅក្នុងប្រធានបទនេះ យើងនឹងរៀនពីអ្វីទៅដែលហៅថា ទសភាគ និងរបៀបបង្ហាញវាឲ្យជាក់ច្បាស់នៅលើបន្ទាត់ចំនួន ។ យើងផងដែរនិងបូក ដក គុណ និងចែកចំនួនទសភាគ ។

អនុវត្តន៍

អនុវត្តន៍

អនុវត្តន៍

អនុវត្តន៍

អនុវត្តន៍

អនុវត្តន៍

បន្តបន្ទាប់សម្រាប់អ្នក:

តេស្តលើមេរៀន