ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

Course: លេខនព្វន្ធ > Unit 5

Lesson 2: ចំនួនទសភាគនៅលើបន្ទាត់ចំនួន

ចំនួនទសភាគនៅលើបន្ទាត់ចំនួន : ខ្ទង់ភាគដប់

លំហាត់

តើបន្ទាត់ចំនួនមួយណាដែលបង្ហាញថាចំណុចគឺស្ថិតនៅ 9 ខ្ទង់រាយ និង 6 ខ្ទង់ដប់?
ជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ: